ទំព័រ​ដើម​ / Ticket Artwork / Art Tickets 2013 [17]